V tomto priestore "kuracie.eu" budeme uverejňovať zaujímavosti, texty a pútavé články z oblasti spracovávania kuracích výrobkov a všetkého kuracieho.

In this space "kuracie.eu" we will publish interesting facts, texts and eye-catching articles from the field of chicken processing and all the chicken.